Εισαγωγή

Benelli Armi SpA Η Franchi Division που εδρεύει στο (61029) Urbino (PU), στην οδό via della Stazione, 50, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ασχολείται με την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και τους εγγυάται την απαραίτητη προστασία από κάθε γεγονός που θα μπορούσε να τους θέσει σε κίνδυνο παραβίασης.

Η Benelli Armi SpA, και ως εκ τούτου η Franchi Division ως εμπορικό σήμα της προαναφερθείσας εταιρείας, εφαρμόζει πρακτικές πολιτικές και πρακτικές σχετικά με τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Benelli Armi SpA φροντίζει να ενημερώνει τις πολιτικές και τις πρακτικές που υιοθετούνται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όποτε αυτό είναι απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση σε περίπτωση κανονιστικών και οργανωτικών αλλαγών που ενδέχεται να επηρεάσουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Benelli Armi SpA εντόπισε μια εσωτερική επαφή απορρήτου με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση email privacy@franchi.com εάν έχετε απορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που υιοθετούνται από την Benelli Armi SpA

Επεξεργασμένα δεδομένα:

· δεδομένα πλοήγησης:

Tα συστήματα και οι διαδικασίες που βασίζονται στην χρήση λογισμικού και είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου και όλων των ιστότοπων που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις προσφορές της Benelli Armi ανακτούν, κατά την κανονική λειτουργία τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι έμμεση στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο.

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με προσδιορισμένα υποκείμενα δεδομένων, αλλά οι οποίες από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της συσχέτισης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την αναγνώριση των χρηστών.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει διευθύνσεις IP ή ονόματα τομέα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέονται με τον ιστότοπο, διευθύνσεις σε σημειογραφία URI (Ενιαίο αναγνωριστικό πόρου) των πόρων που ζητήθηκαν, το χρονικό ωράριο της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απόκριση, ο αριθμητικός κωδικός που δείχνει την κατάσταση της απόκρισης που δόθηκε από υπηρέτης (επιτυχία, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παράμετροι που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση εγκλημάτων υπολογιστών κατά του ιστότοπου.

· δεδομένα που παρέχονται απευθείας από τον χρήστη:

Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή δεδομένων όπως απαιτείται από διάφορες ενότητες του ιστότοπου που υποδεικνύεται παραπάνω χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των αιτημάτων του χρήστη με ιδιαίτερη προσοχή στα δεδομένα που εισάγονται από εταιρείες και επαγγελματίες στις σελίδες που είναι αφιερωμένες στη σχετική απαιτούμενη εγγραφή και το αίτημα εκπαίδευσης. (παράδειγμα απλώς ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό: όταν ζητάτε πληροφορίες ή εξηγήσεις γράφοντας στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ιστότοπο στην αρχική σελίδα ή στις εσωτερικές σελίδες ή όταν στέλνετε αυθόρμητα βιογραφικά σημειώματα προκειμένου να

προταθείτε ως υποψήφιοι ή όταν πραγματοποιείτε απευθείας κλήσεις ή fax στους αριθμούς που υπάρχουν πάντα στην ενότητα “επαφές”). Είναι παρόντες στον ιστότοπο ιστός παραπάνω αναφέρθηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες για συγκεκριμένες υπηρεσίες που ζήτησε ο χρήστης.

Ασφάλεια πληροφορικής

Η Benelli Armi SpA επεξεργάζεται, επίσης, μέσω των προμηθευτών της (τρίτα μέρη ή / και παραλήπτες), τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της πληροφορικής φύσης (π.χ. λογικές προσβάσεις) ή δεδομένων κίνησης που συλλέγονται ή λαμβάνονται στην περίπτωση των υπηρεσιών που εμφανίζονται στους ιστότοπους της Benelli Armi. Η SpA σε βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο και αναλογικό για την εγγύηση της ασφάλειας και της ικανότητας ενός δικτύου ή διακομιστών που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό να αντέχει, σε ένα δεδομένο επίπεδο ασφάλειας, απρόβλεπτων συμβάντων ή παράνομων ή κακόβουλων πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται.

Για τους σκοπούς αυτούς, η Benelli Armi SpA παρέχει διαδικασίες για τη διαχείριση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων (παραβίαση δεδομένων) σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις που απαιτείται να εκπληρώσει.

Φύση της παροχής δεδομένων;

Τα δεδομένα πλοήγησης υποβάλλονται σε επεξεργασία όπως απαιτείται για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων πληροφορικής και τηλεματικής. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες είναι δωρεάν και προαιρετική.

Τρίτοι και παραλήπτες;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και / ή κανονιστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους / παραλήπτες για αυτόνομους σκοπούς, εκτός εάν:

· Δώσετε άδεια•

· είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και από τους νόμους που τη διέπουν (π.χ. για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας, για αναφορά στις εποπτικές αρχές κ.λπ.)·

· η επικοινωνία γίνεται προς τις εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει η Benelli Armi SpA για διοικητικούς σκοπούς, εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων και υπηρεσίες πληροφορικής (π.χ. φιλοξενία ιστοσελίδων, εισαγωγή δεδομένων, διαχείριση και συντήρηση υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής κ.λπ.)·

· η ανακοίνωση γίνεται στην οικονομική διοίκηση και στους δημόσιους φορείς εποπτείας και ελέγχου σε σχέση με τους οποίους η Benelli Armi SpA πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την ειδική φύση της ασκούμενης δραστηριότητας.

Cookies;

Ο Ελεγκτής δεδομένων χρησιμοποιεί ορισμένα cookie, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις συγκεκριμένες πληροφορίες cookie στον ιστότοπο της εταιρείας και σε όλους τους ιστότοπους που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις προσφορές της Benelli Armi.

Που;

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε έντυπα, ηλεκτρονικά και τηλεματικά αρχεία που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και εξασφαλίζονται επαρκή μέτρα ασφαλείας.

Πως;

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται μέσω υποστηρικτικών εγγράφων ή διαδικασιών πληροφορικής από ειδικά εξουσιοδοτημένα και εκπαιδευμένα εσωτερικά θέματα. Επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που σας αφορούν.

Ο ελεγκτής δεδομένων ελέγχει περιοδικά τα εργαλεία με τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας και τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται γι ‘αυτά, τα οποία απαιτεί συνεχή ενημέρωση. επαληθεύει, επίσης, μέσω των θεμάτων που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται, ότι τα προσωπικά δεδομένα που δεν χρειάζονται επεξεργασία δεν συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, αρχειοθετούνται ή αποθηκεύονται · επαληθεύει ότι τα δεδομένα διατηρούνται με την εγγύηση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας και της χρήσης τους για τους σκοπούς των πραγματικών χρήσεων.

Πόσο καιρό;

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για 1 έτος σε ηλεκτρονικά αρχεία που προστατεύονται από αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων παραβίασης που εξετάζει ο Ελεγκτής Δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Συμβατό με τα παραπάνω όλα χρονικά όρια που έχουν καθοριστεί για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σάς επιτρέπουν να έχετε πάντα τον έλεγχο των δεδομένων σας. Τα δικαιώματά σας είναι αυτά της:

· πρόσβασης·

· διόρθωσης·

· ακύρωση·

· περιορισμός της επεξεργασίας·

· αντίθεση με την επεξεργασία·

· φορητότητα.

Τα δικαιώματά σας είναι εγγυημένα σε εσάς χωρίς ιδιαίτερες χρεώσεις και διατυπώσεις για το αίτημα άσκησής τους, το οποίο είναι ουσιαστικά δωρεάν. Δικαιούσαι:

· να λάβετε αντίγραφο, επίσης σε ηλεκτρονική μορφή, των δεδομένων στα οποία έχετε ζητήσει πρόσβαση. Εάν χρειάζεστε επιπλέον αντίγραφα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να σας χρεώσει ένα λογικό τέλος ·

· για να λάβετε την ακύρωση του ίδιου ή τον περιορισμό της επεξεργασίας ή ακόμη και την ενημέρωση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων και ότι τα τρίτα μέρη / παραλήπτες προσαρμόζονται επίσης στο αίτημά σας σε περίπτωση που λάβουν τα δεδομένα σας, εκτός εάν επικυρωθούν νόμιμοι λόγοι υψηλότερο από εκείνο που καθορίζει το αίτημά σας (π.χ. περιβαλλοντικές έρευνες και περιορισμός του κινδύνου που καθορίζεται από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που διαχειρίζεται μέσω αυτών από τον Ελεγκτή Δεδομένων).

· για να λάβετε οποιαδήποτε χρήσιμη επικοινωνία σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μετά την άσκηση των δικαιωμάτων σας χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε

περίπτωση, εντός ενός μηνός από το αίτημά σας, εκτός εάν παραταθεί, αιτιολογηθεί, έως δύο μήνες που πρέπει να σας κοινοποιηθούν δεόντως.

Για περισσότερες πληροφορίες και σε κάθε περίπτωση για να στείλετε το αίτημά σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση privacy@franchi.com.

Σε ποιον μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία;

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διοικητικής ή δικαστικής δράσης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ή σε αυτήν που ασκεί τα καθήκοντά της και ασκεί τις εξουσίες της στην Ιταλία όπου έχετε τη συνήθη διαμονή ή την εργασία σας ή εάν διαφέρει στο κράτος μέλος όπου σημειώθηκε παραβίαση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679