ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Πρόσβαση στο site της Benelli Armi S.p.a. (από δω και στο εξής “Benelli Armi”) και η χρήση των υπηρεσιών και των περιεχομένων που προσφέρονται δια μέσου, υπόκεινται στους Γενικούς  Όρους Χρήσης (από δω και στο εξής «Γενικοί Όροι»).

Η Benelli Armi διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα αυτών των Γενικών Όρων και να τα γνωστοποιήσει στο Χρήστη μόνο μέσω δημοσίευσης των αλλαγών αυτών στο site της.  Ο Χρήστης συνεπώς είναι αναγκασμένος να διαβάζει αυτή τη σελίδα σε καθημερινή βάση, προκειμένου να εξακριβώσει τις αλλαγές που έχουν γίνει από την τελευταία επίσκεψη στο site της Benelli Armi.  Όλες προσβάσεις στο και οι συμβουλές του site της Benelli Armi, και όλες οι χρήσεις, από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του site, συνεπάγεται την αποδοχή αυτών των Γενικών  Όρων και όλες τις αλλαγές που γίνονται σε αυτούς.

1. Ορισμοί

α) Η Benelli Armi είναι ο διαχειριστής του site, των  domain και sub-domains σε όλα τα εμπορικά της σήματα και τις εταιρίες. Η Benelli Armi είναι επίσης, η κάτοχος των επώνυμων site της και των υπηρεσιών και της ύλης, που προσφέρονται μέσω αυτών, καθώς και η κάτοχος και διαχειρίστρια όλων των υποδομών, ψηφιακών και μη, που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξή του.

β) Τα site είναι τα site και τα portals της Benelli Armi και /ή των εμπορικών σημάτων της, και συμπεριλαμβάνει όλα τα domains και sub-domains που είναι κατοχυρωμένα στην Benelli Armi και χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν και να παραδίδουν Υπηρεσίες και περιέχομενα στον χρήστη.

γ) Υπηρεσίες είναι όλες οι δραστηριότητες και οι λειτουργίες που ο Χρήστης μπορεί να εκτελέσει χρησιμοποιώντας την Ύλη από τα sites της Benelli.

 

δ) Το περιεχόμενο περιλαμβάνει χωρίς περιορισμούς, όλα τα κείμενα, έγγραφα, οπτικοακουστικό υλικό, πληροφορίες, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, εικονογραφήσεις, σχέδια, λογότυπα, εργασίες και οποιασδήποτε άλλες φόρμες γνήσιων και αναπαραγωγικού υλικού, δημοσιευμένο στο site ή μέσω αυτού, και συμπεριλαμβάνει επιπλέον software, λειτουργικά, μενού, ιστοσελίδες, σχέδια, γραφικά και χρώματα των sites.

ε) Ο Χρήστης είναι κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το site ή τις Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού.

 

2. Γενικοί κανόνες

Η είσοδος στο site ή η αποδοχή συμβουλής  από τον Χρήστη, και /ή η χρησιμοποίηση του Χρήστη για κάθε μία από τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων από τον Χρήστη. Αν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων, θα πρέπει ευγενικά να απέχει από την είσοδο στο site της Benelli Armi και από την χρήση των Περιεχομένων και των Υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτού.

Με την είσοδο στο site και την χρήση των Περιεχομένων και των προσφερομένων Υπηρεσιών, ο Χρήστης επιπλέον αναλαμβάνει την ευθύνη να αποφεύγει την χρήση αυτών για παράνομες δραστηριότητες ή να διακόπτει να το χρησιμοποιεί, εάν ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή να εκθέσει στο site, την καλή και επαρκή λειτουργία του. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι η είσοδος στο site και η χρήση των Υπηρεσιών είναι στη δική του διακριτικότητα και κάτω από την δική του αποκλειστική ευθύνη. Η Benelli Armi δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πράξεις του Χρήστη μέσα στο site της ή για την χρήση των Υπηρεσιών, και επιπλέον αρνείται όλη την ευθύνη για ζημιές στο σύστημα των υπολογιστών και στον υπόλοιπο εξοπλισμό που ανήκει στον Χρήστη και /ή σε τρίτο πρόσωπο, ή στην αποθήκευση αυτών των συστημάτων, εκτός κι αν μπορεί να αποδειχθεί ότι τέτοια ζημιά προκλήθηκε με σκόπιμο δόλο ή από σοβαρή απροσεξία της Benelli Armi.

3. Εγγυήσεις και Ευθύνες

Η Benelli Armi δεν προσφέρει εγγύηση ότι τα sites της, οι Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο της δε θα διακόπτονται, ούτε τα λάθη σε Περιεχόμενο και Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του site θα διορθώνονται γρήγορα. Η Benelli Armi επιπροσθέτως δεν εγγυάται ότι τα sites, οι Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες ή τις προσδοκίες του Χρήστη.

Οι εικόνες και οι φωτογραφίες που απεικονίζονται στο site έχουν καθαρά επεξηγηματικό ρόλο. Η Benelli Armi υιοθέτησε κριτήρια για να εξασφαλίσει ότι οι φωτογραφίες στο site επεξηγούν πιστά το προϊόν που απεικονίζει, και υιοθέτησε όλες τις αξιόπιστες τεχνικές λύσεις για να ελαχιστοποιήσει τα λάθη. Παρόλα τα κριτήρια και τις λύσεις, λάθη μπορεί να προκληθούν από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ανάλυση και την έκθεση δεδομένων από το σύστημα του υπολογιστή του Χρήστη. Η Benelli Armi δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια και /ή ανεπάρκεια στις γραφικές παρουσιάσεις των προϊόντων στο site ως αποτέλεσμα από τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά.

4. Ανήλικες

Η χρήση των sites και όλων των άλλων Υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή και /ή καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων είναι αποκλειστικά για Χρήστες άνω των 18 ετών. Χρήστες κάτω των 18 ετών απαγορεύεται αυστηρά να είναι διαχειριστές σελίδων σε sites και να χρησιμοποιούν Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτών, εκτός κι να έχουν την σύμφωνη συγκατάθεση και άδεια από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους. Με την είσοδο και την χρήση για κάθε μία από τις Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω των sites, ο Χρήστης εγγυάται ότι το πρόσωπο αυτό είναι άνω των 18 ετών και ότι έχει την νομική ισχύ για να εξασκήσει τα απαραίτητα δικαιώματα και να κατανοήσει τις απαραίτητες υποχρεώσεις.

5. Εμπορικά σήματα, domain names και πνευματική ιδιοκτησία

Η Benelli Armi είναι η μοναδική κάτοχος όλων των τωρινών και μελλοντικών λογοτύπων και εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Benelli Armi και της Franchi), και η μοναδική κάτοχος όλων των διακριτών σημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών διατυπώσεων και των εγγεγραμμένων domain names. Η Benelli Armi παρακρατεί το δικαίωμα να κάνει αποκλειστική χρήση των λογότυπών της, των εμπορικών και των διακριτών σημάτων της.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλο το υλικό και τα περιεχόμενα του site προστατεύονται από το νόμο περί δικαιώματος δημιουργού, εμπορικού σήματος και ευρεσιτεχνίας ή από οποιοδήποτε άλλο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Χρήστης επιπλέον συμφωνεί να μην αντιγράψει, τροποποιήσει, αναπαράγει ή χρησιμοποιήσει Περιεχόμενο με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς συγκεκριμένη και γραπτή άδεια της Benelli Armi, ακόμη και με την παρουσία άλλων συμβατικών συμφωνιών ή διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα δύο μέρη.

6. Cookies και σύνδεσμοι

Τα sites της Benelli Armi κάνουν χρήση των cookies, συμπεριλαμβανομένων εκείνων και των τρίτων μερών.  Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου για περαιτέρω πληροφορίες για την χρήση των cookies στα sites.

Τα sites της Benelli Armi μπορεί να περιέχουν links από άλλα τρίτων προσώπων sites. Τέτοια sites από τρίτα πρόσωπα δεν διαχειρίζονται ούτε ελέγχονται από την Benelli Armi,  και η Benelli Armi δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική τους. Αυτοί οι Γενικοί  Όροι εφαρμόζονται αποκλειστικά στα sites της Benelli Armi και δεν εφαρμόζονται σε κανένα άλλο site που ο Χρήστης μπορεί να επισκεφθεί πατώντας ένα link στο site της Benelli Armi.

7. Περιεχόμενο που καταχωρείται από τον Χρήστη

Ο Χρήστης συμφωνεί να μην καταχωρεί κανένα περιεχόμενο που μπορεί να είναι παράνομο, που μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων, ή που μπορεί να προσβάλει τα προσωπικά δεδομένα, πνευματικά ή βιομηχανικά βασικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων προσώπων. Ο Χρήστης επίσης συμφωνεί να μην καταχωρεί κανένα περιεχόμενο που μπορεί να περιέχει πορνογραφικό και /ή σεξουαλικό υλικό, δυσφημιστικό υλικό, απειλητικό, πρόστυχο, άσεμνο, ανάρμοστο ή προσβλητικό, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις που εγκαθίστανται σε αυτή τη σελίδα. Η Benelli Armi βοηθά τις δημόσιες αρχές κάθε φορά που ζητούνται λεπτομέρειες ή πληροφορίες με σκοπό να ανακαλύψουν αυτούς που κατέχουν παράνομο υλικό.

Συνεισφέροντας εικόνες ή φωτογραφίες, ο Χρήστης παραχωρεί την άδεια στη Benelli Armi να χρησιμοποιεί τα ίδια για τους σκοπούς της και σύμφωνα με τους κανόνες των Γενικών Όρων. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης παραχωρεί στην Benelli Armi όλα τα δικαιώματα πάνω στην χρήση, τμηματικά ή ολικά, όλων των εικόνων που είναι αποδεκτές, και συμφωνεί ότι η Benelli Armi μπορεί, σε σχέση με τα δικαιώματα, να χρησιμοποιεί ολόκληρες ή μέρη των φωτογραφιών αυτών, κόβοντας και τροποποιώντας τες  χωρίς όρια, εκτός από την υποχρέωση να αποφεύγει την χρήση τέτοιων εικόνων με τρόπους που μπορεί να βλάψουν την αξιοπρέπεια, την υπόληψη ή το καλό όνομα του Χρήστη και της οικογένειάς του. Ο Χρήστης παραχωρεί στην Benelli Armi το δικαίωμα να αναπαράγει τις προαναφερθείσες εικόνες και να τις δημοσιεύσει, να τις σκορπίσει, να τις ανακοινώσει, να τις δείξει και να τις εκθέσει στο κοινό, σε οποιοδήποτε μέρος και με οποιαδήποτε σημασία (συμπεριλαμβανομένων το ιντερνέτ, προβολή σε δημόσιες εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις σε περιοδικά, κ.α.), και αναγνωρίζει την Benelli Armi ως το μοναδικό και αποκλειστικό κάτοχο όλων των βίντεο και εικόνων, και όλων των τωρινών και μελλοντικών δικαιωμάτων για χρήση και εκμετάλλευσή τους με οποιαδήποτε φόρμα και με οποιαδήποτε σημασία. Σε συνέχεια με τα παραπάνω, από τη στιγμή που αυτός αποδέχεται μία εικόνα, ο Χρήστης αποποιείται όλων των δικαιωμάτων από επάνω της, άσχετα από το αν η εικόνα έχει την εμφάνισή του ή όχι. Ο Χρήστης επιπλέον αναγνωρίζει και δέχεται ότι το υλικό δε θα επιστραφεί και θα παραμείνει στην κυριότητα της Benelli Armi.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω των site που επιτρέπουν στον Χρήστη να ανεβάζει και να προσφέρει Περιεχόμενο,  προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι για εμπόριο, επιχειρηματικές ή επαγγελματικές χρήσεις, εκτός κι αν καθορίζεται σαφώς το αντίθετο.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι όλο το Περιεχόμενο που καταχωρεί είναι αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές, είναι δικό του, και δεν περιορίζεται από δικαιώματα χρήσης τρίτων προσώπων.

Αν το περιεχόμενο που προσφέρεται από τον Χρήστη περιέχει δεδομένα, που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, ο χρήστης εγγυάται στην Benelli Armi ότι έχει όλες τις απαραίτητες άδειες και εξουσιοδοτήσεις από τα τρίτα πρόσωπα γι’ αυτά. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος ώστε να μην παραβιάσει τα προσωπικά δεδομένα των τρίτων προσώπων (για παράδειγμα να αποκαλύψει ονόματα, επώνυμα, τηλέφωνα, κτλ).

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου για όλες τις πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιεί η Benelli Armi τα προσωπικά δεδομένα που ανήκουν στους Χρήστες.

9. Ρήτρες

Αν κάποιο άρθρο από τους Γενικούς Όρους αποδειχθεί ότι είναι παράνομο, άκυρο ή αναποτελεσματικό για οποιονδήποτε λόγο τότε, η νομιμότητα, η εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα των υπολοίπων άρθρων δεν θα επηρεαστεί.

10. Ισχύων Δίκαιο

Αυτοί οι Γενικοί Όροι ελέγχονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ιταλική Νομοθεσία εκτός κι αν η νομοθεσία στην χώρα διαμονής του Χρήστη έχει προτεραιότητα. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση προκύπτει ή έχει συνέπειες στους Γενικούς Όρους, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή τους είναι τα Ιταλικά δικαστήρια.

Για αποδοχή, πηγαίνετε προς τα κάτω και πατήστε Αποδοχή.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Καλώς ήρθατε στο site της Benelli Armi S.p.a. (από δω και στο εξής Benelli Armi).

 

Η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στα sites www.benelli.it και 192.168.1.111/franchi και σε όλα τα μίνι – sites που σχετίζονται με προϊόντα και διαφημίσεις της Benelli Armi, συμπεριλαμβανομένων, το www.benellivinci.it και www.benelliargoendurance.it.

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή τη σελίδα. Εξηγεί πως τα sites της Benelli Armi διευθύνονται με αναφορά στα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη. Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο Χρήστης περιηγείται μέσω των σελίδων στα sites της Benelli Armi, είτε αυτός χρησιμοποιεί Υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή ή όχι.

 

Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται αποκλειστικά στα sites της Benelli Armi, και όχι σε άλλο site που είναι δημοσιευμένα στις σελίδες των sites.

 

Με την επίσκεψη στα sites της Benelli Armi, ο Χρήστης αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν μέσα. Αν ο Χρήστης δεν δέχεται αυτή την Πολιτική Απορρήτου, θα πρέπει αυτός ευγενικά να αποφεύγει να επισκέπτεται τα sites της Benelli Armi και να μην χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο που προσφέρονται μέσω αυτών.

 

Η Benelli Armi παρακρατεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα αυτής της Πολιτική Απορρήτου και να γνωστοποιήσει στο Χρήστη μόνο μέσω δημοσίευσης στα sites τις αλλαγές που έγιναν. Ο Χρήστης συνεπώς είναι αναγκασμένος να συμπεριλάβει αυτή τη σελίδα σε καθημερινή βάση προκειμένου να εξακριβώσει τις αλλαγές που έχουν γίνει από την τελευταία επίσκεψη στο site της Benelli Armi. Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του site, συνεπάγονται την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και όλες τις αλλαγές που γίνονται σε αυτή.

Σημειώσεις για τους Χρήστες που επισκέπτονται τα sites της Benelli

Τύπος δεδομένων και ο σκοπός της συλλογής

Κατά τη διάρκεια της καθημερινής χρήσης των sites της Benelli Armi, τα συστήματα των υπολογιστών και οι διαδικασίες προγραμμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, αποκτούν συγκεκριμένα δεδομένα, η μεταφορά των οποίων συνεπάγεται την χρήση τους από τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του Ιντερνέτ. Και παρόλο που τέτοια δεδομένα δεν συλλέγονται με σκοπό να αναγνωριστούν άτομα, η φύση τους είναι τέτοια που μπορούν να επεξεργαστούν ειδικά και να συνεργαστούν με δεδομένα που κατέχουν τρίτα πρόσωπα, ώστε να αναγνωριστεί ο Χρήστης. Αυτός ο τύπος δεδομένων συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, τις IP διευθύνσεις και ονόματα domain των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη για να συνδεθεί με sites, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), τον χρόνο των αιτήσεων, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να υποβάλλονται αιτήματα, το μέγεθος των φακέλων που παρελήφθησαν μετά από ζήτηση, νούμερα κωδικών που δείχνουν την κατάσταση ανταπόκρισης του server (πλήρης, λάθος, κτλ) και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη και το διαδίκτυο.  Η Benelli Armi χρησιμοποιεί τέτοια δεδομένα με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίσει ανώνυμες στατιστικές για να τις χρησιμοποιήσει στα sites της, και για να διαπιστώσει τη σωστή λειτουργία των sites της. Τέτοια δεδομένα, ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξακριβωθεί ευθύνη για επιθέσεις στα sites και /ή της Benelli Armi. Αν δεν προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις, τα δεδομένα κρατούνται για τη χρονική διάρκεια που χρειάζεται να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν.

 

Μέθοδοι χρήσης

Δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα sites της Benelli Armi προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα αυτόματα συστήματα μόνο για τη στιγμή που είναι αυστηρώς απαραίτητα για να εκπληρώσουν τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ειδικά και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας εμποδίζουν τα δεδομένα να χαθούν, να παραβιαστούν ή να χρησιμοποιηθούν παράνομα.

Αναγκαιότητα απόκτησης δεδομένων πλοήγησης

Η απόκτηση δεδομένων πλοήγησης από την Benelli Armi σε μία ανώνυμη φόρμα είναι απαραίτητη για να επιτρέπει στον Χρήστη να έχει πρόσβαση και να συμβουλεύεται το Περιεχόμενο των sites.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύουν κάποια sites στον υπολογιστή του Χρήστη, όταν αυτός επισκέπτεται εκείνα τα sites. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν και να μεταφέρουν πληροφορίες. Τα cookies στέλνονται από τον web server (ο υπολογιστής που τρέχει το site είναι επισκέψιμος) στον φάκελο του Χρήστη (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κτλ) και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη από τον φάκελο. Το σχετικό cookie αναμεταδίδεται στο site με την επόμενη είσοδο σε αυτό.

 

Τα sites της Benelli Armi κάνουν χρήση περιοδικών ή προσωρινών cookies. Αυτά μεταδίδονται στον υπολογιστή του Χρήστη από τα sites της Benelli Armi όταν ο Χρήστης έχει πρόσβαση σ’ αυτά τα sites, αλλά αποθηκεύονται στον υπολογιστή μόνο κατά τη διάρκεια πλοήγησης και δεν αποθηκεύονται σε μόνιμη φόρμα. Αυτά διαγράφονται όσο πιο γρήγορα κλείσει ο Χρήστης το πρόγραμμα περιήγησης. Η χρήση αυτών των cookies είναι αυστηρώς περιορισμένη στο να μεταφέρει δεδομένα με μια τυχαία σειρά που κατασκευάζεται από τον server για να κάνει την περιήγηση στο site πιο σίγουρη και πιο αποτελεσματική.

 

Τα περιοδικά cookies που χρησιμοποιούνται από τα sites της Benelli Armi είναι ανώνυμα: δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του Χρήστη και δεν μπορούν να συνεργαστούν με άλλα δεδομένα (π.χ. προσωπικά δεδομένα αποδεκτά από τον Χρήστη μέσω μεταγλώττισης των sites). Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τα cookies εξυπηρετούν στο να αναλύουν την χρήση των sites, και να συνθέτουν στατιστικά από δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. Τα cookies που χρησιμοποιούνται από το site της Benelli Armi δεν χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνικές που μπορούν να εκθέσουν τις συνήθειες περιήγησης του Χρήστη, και δεν επιτρέπουν την απόκτηση προσωπικών δεδομένων που μπορούν να αναγνωρίσουν τον Χρήστη. Η Benelli Armi δεν χρησιμοποιεί cookies για να μεταδώσει προσωπικές πληροφορίες ή την χρήση συστημάτων ανίχνευσης στα sites. Ο Χρήστης μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης  του για να δέχεται όλα τα cookies, κάποια cookies, ή να απορρίπτει όλα τα cookies, έτσι ώστε τα sites να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του έτσι, ώστε κάθε φορά να τον ενημερώνει, όταν κάποιο site θέλει να αποθηκεύσει ένα cookie στον υπολογιστή του. Η απόρριψη των cookies δεν εκθέτει την σωστή λειτουργία των sites της Benelli Armi. Ο Χρήστης επίσης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του, ώστε να διαγράφει όλα τα cookies από τον σκληρό δίσκο στο τέλος κάθε πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στα Websites της Benelli Armi

Στατιστικές – τα sites της Benelli Armi χρησιμοποιούν Google Analytics, μία διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης που χρησιμοποιεί η Google Inc. (από δω και στο εξής «Google»). Η υπηρεσία ανάλυσης της Google χρησιμοποιεί cookies για να συλλέξει δεδομένα επικοινωνίας στο ιντερνέτ. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μόνο και μόνο για να επιτρέψουν στα sites να αναλύσουν το πώς τα μελετά ο Χρήστης. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την χρήση των sites του Χρήστη από αυτά τα cookies (συμπεριλαμβανομένων και η διεύθυνση IP του Χρήστη) μεταφέρονται και αποθηκεύονται στα συστήματα του υπολογιστή της Google.

 

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό να παρακολουθεί και να αναλύει πως συνδέονται οι Χρήστες και χρησιμοποιούν τα sites της Benelli Armi, και για να συλλέξει ανώνυμες αναφορές και στατιστικές, όσον αφορά δραστηριότητες και χρήση των sites. Τα sites της Benelli Armi συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένες λειτουργίες για να κρατήσει την ανωνυμία σε IP διευθύνσεις, και τα δεδομένα πλοήγησης δεν συνδυάζονται ποτέ με άλλα δεδομένα (π.χ. προσωπικά δεδομένα του Χρήστη κατά τη διάρκεια εγγραφής). Επιπλέον, ο Χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αρνηθεί να δεχτεί τα cookies που στέλνει η Google Analytics και να απαγορεύσει την χρήση τους από τα sites που αυτός επισκέπτεται, εγκαθιστώντας έναν πρόγραμμα  έτσι ώστε να απενεργοποιεί την Google Analytics, διαθέσιμο από την Google στην διεύθυνση http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

 

Social Widgets και Command Buttons – Social widgets και command buttons είναι ειδικά κουμπιά, συχνά στη φόρμα των γραφικών εικόνων (π.χ. στις εικόνες των κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook, YouTube, Twitter, κτλ). Social Widgets and Command Buttons επιτρέπουν στον Χρήστη κατά την πλοήγηση του στα sites της Benelli Armi να εκτελέσει μία πράξη ή μία εντολή του κοινωνικού δικτύου (π.χ. πατώντας το κουμπί “Like”) με ένα μόνο κλικ. Πατώντας κλικ με το social widget, ο Χρήστης μπορεί να μοιραστεί το περιεχόμενο του site που επισκέπτεται με το δικό του κοινωνικό διαδικτυακό προφίλ, και μπορεί να επιτρέψει τη δημοσίευση και την εικόνα του περιεχομένου από ένα κοινωνικό δίκτυο (όπως φωτογραφίες φίλων) στις σελίδες των sites της Benelli Armi. Η Benelli Armi δεν χρησιμοποιεί social widgets or command buttons για να διαγράψει δεδομένα ή άλλα δεδομένα που ανήκουν στον Χρήστη.

Αποκάλυψη και διάδοση των δεδομένων πλοήγησης

Τα δεδομένα πλοήγησης επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν σε εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς της εξασφάλισης και διαχείρισης των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, όπως υπηρεσίες φιλοξενίας τρίτων που συνδέονται με τη λειτουργία των ιστοσελίδων της Benelli Armi. Τα δεδομένα πλοήγησης μπορεί να κρατηθούν και να χρησιμοποιηθούν στην Benelli Armi από άτομα που είναι Υπάλληλοι Επεξεργασίας Δεδομένων και /ή Διευθυντής Δεδομένων σύμφωνα με τα σχετικά τους προνόμια. Η Benelli Armi μπορεί να διανείμει προσωπικά δεδομένα στις δημόσιες αρχές και στην αστυνομία, αν ζητηθεί να το κάνει, κάτω από τις ανάλογες προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει η νομοθεσία. Τα δεδομένα που προκύπτουν από cookies που έχουν χρησιμοποιηθεί από τρίτα άτομα από τα sites της Benelli Armi, αποκαλύπτονται μόνο στην Google Inc. με τους όρους που υπάρχουν σε αυτή τη σελίδα.

 

Τα δεδομένα πλοήγησης δεν διανέμονται με κανένα άλλο τρόπο.

Κάτοχος δεδομένων και Διαχειριστής Δεδομένων

Τα sites της Benelli Armi διευθύνονται και λειτουργούν από την Benelli Armi S.P.A.,  με τα κεντρικά της γραφεία στην διεύθυνση 50, Via Della Stazione, 61029 Urbino (PU), Italy.

Η Benelli Armi S.P.A. είναι ο Κάτοχος των προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τον Χρήστη κατά την χρήση των sites. Ο Διαχειριστής Δεδομένων είναι ο κ. Lorenzo Caldari, του οποίου τα γραφεία, γι’ αυτό τον σκοπό, έχουν τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις του Κατόχου Δεδομένων.

Για να εξασκήσει το δικαίωμα που του έχει παραχωρηθεί με το Άρθρο 7 του Νόμου 196/03, καθώς και για άλλες πληροφορίες, ο Χρήστης μπορεί να γράψει e-mail  στη διεύθυνση privacy@benelli.it.

 

Ανακοίνωση προς τους Χρήστες που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες μέσω των sites

Η είσοδος και η χρήση των Υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω των sites της Benelli Armi (π.χ. εγγραφή στην αλληλογραφία, Επαφές, Καριέρα, κτλ), μπορεί, από καιρό σε καιρό, να ζητήσει την συμπλήρωση συγκεκριμένης φόρμας στην οποία ο χρήστης πρέπει να εισάγει συγκεκριμένες πληροφορίες, που είναι χαρακτηρισμένες  σαν προσωπικά δεδομένα με το νόμο 196/03, της Ιταλικής Νομοθεσίας και αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων (από δω και στο εξής «Νόμος Προσωπικών Δεδομένων»).

 

Σαν Κάτοχος Δεδομένων, η Benelli Armi παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο πως τα προσωπικά δεδομένα κρατούνται και χρησιμοποιούνται, και επιπλέον πληροφορεί τον Χρήστη για τα δικαιώματά του σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Νόμου Προσωπικών Δεδομένων.

Τύπος των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί

Ανάλογα με τον τύπο Υπηρεσίας που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, μπορεί να του ζητηθεί να παραχωρήσει προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, κτλ. με σκοπό την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και στο Περιεχόμενο της Benelli Armi μέσω των sites της. Σαν απαίτηση για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες της, η Benelli Armi ποτέ δεν ρωτάει ευαίσθητα δεδομένα (όπως το γένος, την εθνικότητα, τη θρησκεία, φιλοσοφικά ή πολιτικά πιστεύω, θέματα υγείας ή σεξουαλικές προτιμήσεις, κτλ) ή νομικά δεδομένα (όπως ποινικό μητρώο, κατηγορίες για νομικές πράξεις ή παραβάσεις, κτλ).

 

Ο Χρήστης είναι ελεύθερος να δώσει τα προσωπικά του δεδομένα με τους δύο ακόλουθους τρόπος:

 

Με email ή τηλεφωνικώς: Καλώντας στα τηλέφωνα ή στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση που δημοσιοποιείται στα sites της Benelli Armi, βοηθάει την Benelli να συλλέξει τα e-mail, καθώς και άλλες πληροφορίες που βρίσκονται συνημμένες στο μήνυμα ή που θα δοθούν προφορικά σε περίπτωση που καλέσει τηλεφωνικά. Πιο συγκεκριμένα, τα e-mail που είναι δημοσιευμένα στα sites, και όλα τα άλλα e-mail της Benelli Armi, δεν είναι προσωπικά, ακόμη κι αν περιέχουν το όνομα και /ή το επώνυμο του φυσικού προσώπου. Όλα τα e-mail ανήκουν στην εταιρία της Benelli Armi και εξυπηρετούν αποκλειστικά τους σκοπούς της εταιρίας για επαγγελματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, με σκοπό τη μέγιστη απόδοση των επικοινωνιών και την παράδοση των υπηρεσιών, τα μηνύματα που στέλνονται στην Benelli Armi δεν βλέπονται μόνο από άτομα που σχετίζονται με τα e-mails της εταιρίας, αλλά οποιοδήποτε άτομο ανήκει στην εταιρία Benelli Armi. Στέλνοντας λοιπόν e-mail στην Benelli Armi, ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί τους Γενικούς Όρους για την χρήση των προσωπικών του δεδομένων όπως περιγράφονται στον νόμο προσωπικών δεδομένων.

 

Συμπληρώνοντας μια διαδικτυακή φόρμα: Η οικειοθελής εγγραφή για  Υπηρεσίες κ.α. μέσω της φόρμας που έχει συμπληρωθεί, δίνει το δικαίωμα στη Benelli Armi στην απόκτηση προσωπικών δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί από τον Χρήστη, και συνεπώς χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που υπάρχουν στις ανακοινώσεις.

 

Σκοπός της χρήσης

Προσωπικά δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί από τον Χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις  συγκεκριμένες Υπηρεσίες που έχουν ζητηθεί από τον ίδιο. Αν η Benelli Armi σκοπεύει να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για χρήση διαφορετική από αυτή που προορίζονται, τότε η Benelli Armi μπορεί να ενημερώσει τον Κάτοχο Δεδομένων και να του ζητήσει την άδεια του για να προχωρήσει στην χρήση τους. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στα sites της Benelli Armi μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οικονομικές εκτιμήσεις, στατιστικές και αγοραστικές έρευνες. Τέτοιες

δραστηριότητες, ωστόσο, χρησιμοποιούν δεδομένα μόνο ανώνυμα, και δεν τα χρησιμοποιούν για να ταυτοποιήσουν ή να συγκεκριμενοποιήσουν άτομα.

 

Τα ακόλουθα είναι μία λίστα των Υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω των sites της Benelli Armi και για τον σκοπό που χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα από την κάθε Υπηρεσία:

· Εγγραφή στο newsletter: Οι πληροφορίες που καταχωρούνται από τον Χρήστη χρησιμοποιούνται για την διανομή του newsletter.

· Εγγραφή για ειδικές, προσωρινές ή έκτακτες πρωτοβουλίες (π.χ. εγγραφή για μέλος κλαμπ, εγγραφή για προωθήσεις, κτλ): Δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί από τον Χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό που ζητήθηκαν από την Υπηρεσία.

· Αιτήσεις για εργασία καταχωρώντας βιογραφικά: Δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί από τον Χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να σχηματίσουν το επαγγελματικό προφίλ για νέους υπαλλήλους για την Benelli Armi.

· Συγκεκριμένες ερωτήσεις για πληροφορίες ή επικοινωνία (π.χ. ερωτήσεις για πωλήσεις ή τεχνικές πληροφορίες, ερωτήσεις για επικοινωνία, ερωτήσεις για διαθεσιμότητα προϊόντων, ερωτήσεις για παρεχόμενες υπηρεσίες μετά την πώληση, κτλ.): Δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί από τον Χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον λόγο τον οποίο ζητήθηκαν.

· Ερωτήσεις για εμπορικές πληροφορίες ή για διαφημιστικό υλικό: Δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί από τον Χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αποστολής εμπορικών πληροφοριών ή για διαφημιστικό υλικό μετά από αποστολή ταχυδρομείου, e-mail, fax, SMS, κτλ. Καμία από τις παρεχόμενες Υπηρεσίες των sites της Benelli Armi δεν υποχρεώνει τον Χρήστη να δεχτεί τα καταχωρημένα δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, οποιαδήποτε στιγμή, ο Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις επιλογές του κάνοντας κλικ στα link που δημοσιεύονται στα newsletters και στα μηνύματα προώθησης, ή στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση privacy@benelli.it. Η Benelli Armi πληροφορεί τον Χρήστη ότι ο Ιταλικός Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 130, παράγραφος 4, ή Νόμος 196/2003) επιτρέπει στον Κάτοχο Δεδομένων να χρησιμοποιήσει το e-mail του Χρήστη που καταχωρήθηκε κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχει την άδεια του Χρήστη, δεδομένου ότι τα νέα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι όμοιες με τις προηγούμενες του Χρήστη, και ότι έχει ενημερωθεί ο Χρήστης και δεν έχει αρνηθεί στον Κάτοχο Δεδομένων την άδεια να κάνει την επικοινωνία είτε στην αρχή είτε αργότερα.

Άδεια για την χρήση προσωπικών δεδομένων

Σε όλες τις περιπτώσεις που έχει ζητηθεί από τον Χρήστη η παραχώρηση αδείας, η Benelli Armi ζητάει και παίρνει από τον Χρήστη τη σύμφωνη και ανεπιφύλακτη άδειά του εκ των προτέρων. Η Benelli Armi ωστόσο ενημερώνει τον Χρήστη ότι για συγκεκριμένους λόγους, ο Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Άρθρο 24, Νόμος 196/2003) επιτρέπει στον Κάτοχο Δεδομένων να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα χωρίς να έχει την απαραίτητη προηγούμενη άδεια του Ιδιοκτήτη Δεδομένων. Αυτό μπορεί να συμβεί , για παράδειγμα, αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση κάποιων νομικών υποχρεώσεων όσον αφορά τον Ιδιοκτήτη Δεδομένων.

Μέθοδοι Χρήσης

Προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας έγγραφα, μαγνητικά μέσα, ψηφιακά και συστήματα τηλεματικής. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων στις οποίες έχουν πρόσβαση οι Υπάλληλοι Δεδομένων, ο Κάτοχος ή ο Διευθυντής  Δεδομένων ανάλογα με τα δικαιώματα τους. Οι υπάλληλοι που επεξεργάζονται τα Δεδομένα και ο Διευθυντής Δεδομένων μπορούν να συμβουλευτούν, να επεξεργαστούν,  να συγκρίνουν και να εκτελέσουν άλλες λειτουργίες, χειρονακτικά ή αυτόματα, σε προσωπικά δεδομένα μόνο αν είναι εξουσιοδοτημένοι να το κάνουν.

Οικιοθελώς καταχώρηση δεδομένων

Η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων μέσω της συμπλήρωσης διαδικτυακής φόρμας είναι προαιρετική. Ο Χρήστης είναι ελεύθερος να καταχωρήσει ή να μην καταχωρήσει προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, ειδικά σε περιπτώσεις που τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για να συμπληρωθεί μία αίτηση, η μη καταχώρηση των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων, ή η λάθος καταχώρηση λάθος δεδομένων κάνει την αποστολή απάντησης αδύνατη για την Benelli Armi.

Αποκάλυψη και διάδοση προσωπικών δεδομένων

Επιπροσθέτως, σε περιπτώσεις που εμπλέκονται νομικές υποχρεώσεις, προσωπικά δεδομένα μπορεί να διαρρεύσουν:

· Εταιρείες που ελέγχουν, ελέγχονται ή συνεργάζονται με την Benelli Armi

· Εταιρίες που προμηθεύουν την Benelli Armi με συγκεκριμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και εταιριών καταχώρησης δεδομένων με σκοπό να παραδίδουν και να διευθύνουν υπηρεσίες ICT, και εταιρίες που προωθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Benelli Armi

· Εταιρίες που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές τις Benelli Armi και με τις οποίες η Benelli Armi έχει συνεργασία

Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ άλλων μέτρων ασφαλείας, τηρώντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, η Benelli Armi δίνει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σε προμηθευτές υπηρεσιών που η δραστηριότητα τους είναι εξωτερικοί Διαχειριστές πληροφοριών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα προσωπικά δεδομένα δε διαδίδονται.

Δικαιώματα του Ιδιοκτήτη Δεδομένων

Σε σύνδεση με τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα, ο Ιδιοκτήτης Δεδομένων μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να εξασκήσει τα δικαιώματα που του παραχωρεί το Άρθρο 7 του Νόμου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων τα δικαιώματα για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, αίτηση επιβεβαίωσης για την ύπαρξη τους, προσθήκες, ενημερώσεις, διορθώσεις, διαγραφή, και αντίσταση χρήσης του για κάθε νόμιμο λόγο), μέσα στα πλαίσια και κάτω από τους όρους που προϋποθέτουν τα Άρθρα 8, 9 και 10 από τον αναφερόμενο Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για να εξασκήσει αυτά τα δικαιώματα, ο Ιδιοκτήτης Δεδομένων θα πρέπει να γράψει στον Διευθυντή Δεδομένων ή στον Κάτοχο Δεδομένων ή να στείλει ένα e-mail στο privacy@benelli.it.

Κάτοχος Δεδομένων και Διαχειριστής Δεδομένων

Τα sites της Benelli Armi διευθύνονται και λειτουργούν από την Benelli Armi S.P.A.,  με τα κεντρικά της γραφεία στην διεύθυνση 50, Via Della Stazione, 61029 Urbino (PU), Italy.  Η Benelli Armi S.P.A. είναι ο Κάτοχος των προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τον Χρήστη κατά την χρήση των sites. Ο Διαχειριστής Δεδομένων είναι ο κ. Lorenzo Caldari, του οποίου τα γραφεία γι’ αυτό τον σκοπό έχουν τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις του Κατόχου Δεδομένων.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Marketing/SocialOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.